Vilket biobränsle?

Vilket biobränsle passar bäst för processindustri? Här kan du läsa om för-  och nackdelar med olika biobränslen.

Processvärme Klimatklivet

Vilket biobränsle passar bäst för processindustrin?

 

En ökad användning av biobränslen är centralt för att Sverige ska nå klimatmålen. Biobränslen är inte den enda lösningen för processindustrin, men de spelar en viktig roll i klimatomställningen för industrin och samhället. Vad är det för skillnader mellan olika biobränslen? Vilka fördelar och nackdelar har respektive bränsle? Scandbio har svaren.

Miljön och ekonomin i centrum

 

Konvertering till pellets och andra biobränslen inom processindustrin drivs främst på av ökade miljökrav och att det är en ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med fossil eldningsolja. I den jämförelsen blir slutresultatet för miljön alltid positivt oavsett om din omställningsprocess beror på ekonomiska eller miljömässiga incitament. En omställning till biobränslen kan kännas som en snårig djungel. Vad ska man tänka på vid valet av biobränsle? I den här artikeln reder vi ut grundläggande skillnader mellan olika bränslen.

Ökade krav på ditt hållbarhetsarbete

 

Svensk processindustri blir allt bättre på att övergå till förnybara biobränslen. Utvecklingen går därmed i rätt riktning, vilket är positivt för alla inblandade aktörer; tillverkarna, producenterna, konsumenterna och samhället. Processindustrin lägger i högre grad större vikt vid miljön för att stärka det egna hållbarhetsarbetet, men kraven kommer också utifrån via processindustrins kunder och dess slutkonsumenter. Kraven bottnar oftast i att fasa ut fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser såsom koldioxid. Miljöfrågorna väger därför idag lika tungt som frågor som rör produktionsteknik, innovation och ekonomi. Ett genomtänkt och trovärdigt hållbarhetsarbete ökar också attraktionskraften i allt från produkter till tjänster. Scandbio välkomnar den här utvecklingen. Vi anser att en kombination av biobränslen och energi från sol, vind och vatten är vägen framåt för Sverige.

Börja med rätt processer i kedjan

 

Om ett företag inom processindustrin ska kunna anses som ett hållbart alternativ i jämförelse med en mindre hållbar motpart, så måste hela värdekedjan leva upp till en högre standard. Hela kedjan från utvinning av mineraler, framställning av råvaror, förädling och paketering till transport, distribution, försäljning och återvinning påverkar det totala koldioxidavtrycket. En central del är hur processvärme till produktion och energi till industrifastigheter framställs och används. Pellets minskar bevisligen processindustrins fotavtryck då det är ett naturligt och koldioxidneutralt biobränsle.

Pellets leder till bättre lönsamhet

 

En omställning till biobränslen från fossil eldningsolja är alltid positivt för ekonomin. Det är också en av de främsta anledningarna till att processindustrier runt om i Sverige övergår till biobränslen. Hur stor lönsamheten blir och hur lång tid det tar för investeringen att betala sig beror på hur konverteringen görs, valet av biobränsle, bränslekvalitet, leverantör, panna och teknik samt den globala utvecklingen av oljepriset. Det finns inget facit för lönsamheten, men man kan vara säker på att biobränslen leder till bättre ekonomi. Om oljepriset skulle sjunka och världsläget stabiliseras, så blir det förstås mer ekonomiskt attraktivt att elda med fossil olja, men det är inte hållbart för svensk industri eller vår gemensamma miljö. Priset på utsläppsrätter för energiintensiva industrier har dessutom ökat under de senaste åren och utsläppshandeln kommer att skärpas ytterligare. Något som i sin tur återspeglas i prisutvecklingen. Därmed går de ekonomiska och miljömässiga faktorerna hand i hand i valet av ditt nya biobränsle. Då industrin i allmänhet och processindustrin i synnerhet präglas av energiintensiva processer är uppvärmning av fastigheter och fabriker en central fråga.

Hur används träpulver?

 

Träpulver är ett naturligt bränsle baserat på sågspån och kutterspån. Materialet bygger på restprodukter från träindustrin. Det kan malas innan det levereras till din förbränningsanläggning, men kan också malas på plats om avståndet mellan leverantören och din anläggning är för långt.

Om producenten har ett kort avstånd till dig, så finns det vissa ekonomiska fördelar med att använda träpulver, då det minskar produktionskostnaden eftersom du slipper investeringskostnaden för en kvarn och inte heller behöver hantera drift och underhåll av malningsutrustningen. Men beroende på träpulvrets låga densitet (energi per kilo) är det oftast mest ekonomiskt fördelaktigt att transportera pelleterat material och mala till pulver i anslutning till din egen anläggning.

 

Berättigar till elcertifikat

Träpulver är befriat från energiskatt och koldioxidskatt, vilket gör att träpulver berättigar till elcertifikat. Vid användning av träpulver bör man förstärka rörkrökar eftersom träpulver sliter på rören.

Processvärme med torrflis?

 

Torrflis är idag ett av de vanligaste biobränslena i Sverige och har använts under lång tid, även inom processindustrin. Den främsta anledningen är att torrflis är billigare än traditionell eldningsolja. Torrflis är dessutom ett förnybart material som inte tillför mer koldioxid än vad det förbrukar. På så sätt bidrar torrflis inte till växthuseffekten. Bränslet skapas av biprodukter från sågverken när brädor och plank kapas i rätt längder. Biprodukterna uppstår alltså vid justerkapning av torkat material, men det måste sönderdelas i speciella maskiner för att kunna användas som bränsle. Torrflis ska inte förväxlas med returflis eller skogsflis.

 

Volymen är torrflisens stora problem

I Sverige marknadsförs ofta torrflis som en produkt med låg fukthalt, men värt att komma ihåg är att fukthalten ligger på ungefär 15–20%. Pellets från Scandbio har i snitt en fukthalt på 6–8%. Det betyder att det krävs betydligt mer torrflis än pellets sett till volym för att uppnå samma energi. Ju högre fukthalten är, desto mer vatten måste bort vid förbränningen. Volymen är därmed torrflisens stora problem. Torrflis kräver i allmänhet stora lagringsytor. Oftast lagras torrflis i stora stackar som är flera meter höga, antingen under tak eller i en flislada, något som kräver manuell matning med exempelvis hjullastare och stora ytor för avlastning med lastbil. Det som var relativt billigt i inköp leder med andra ord till andra kostnader för mer personal samt fler maskiner, transporter och lagerlokaler.

Vad är tallbeckolja?

 

Tallbeckolja har flera fördelar, men på andra sidan myntet finns också en rad nackdelar för processindustrin. Först och främst har tallbeckolja många av de goda egenskaper som efterfrågas av en eldningsolja, såsom hög energitäthet och homogenitet. Uppstarten av pannan går dessutom snabbt och tallbeckolja möjliggör också snabb reglering. Tallbeckolja är även befriad från energiskatt och koldioxidskatt samt berättigar till elcertifikat. Det låter bra på pappret, men trots sina positiva egenskaper eldas tallbeckolja bara i ett fåtal processanläggningar runt om i Sverige. Varför är det så?

 

Låg tillgänglighet

Tillgängligheten är det största problemet, då tallbeckolja är starkt kopplad till skogsindustrin. När tallbeckolja utvinns ur råtallolja skapas en brun, trögflytande olja. Det gör att tallbeckolja måste förvärmas till 50–120 °C för att kunna transporteras i anläggningens rörledningar. Tallbeckolja är också extremt korrosiv vid höga temperaturer, vilket gör att rörledningar i ditt värmesystem måste bytas ut till rostfritt eller syrafast material. Det har också en stark och stickande lukt som kan framkalla allergiska reaktioner. Konvertering av en oljepanna kräver förvisso inga större tekniska åtgärder, men man ska vara medveten om att tallbeckolja kräver tätare sotningsintervaller och reningsutrustning.

Vegetabilisk eller animalisk bioolja?

 

I grund och botten finns det två biooljor; vegetabilisk och animalisk. I Sverige är det vanligast med vegetabiliska biooljor. Grundmaterialet i Sverige kommer i huvudsak från raps och rybs. Animaliska biooljor är däremot sällsynta på den svenska marknaden, då det krävs tillstånd från Jordbruksverket samt en godkänd anläggning. Användningen av animaliska biooljor lär troligtvis minska ytterligare i framtiden. En bioolja, oavsett typ, kännetecknas av ett relativt bra värmevärde och låg svavelhalt.

 

Varierande kvalitet

Oljorna klassas som förnybara bränslen, vilket gör att de är befriade från energiskatt och koldioxidskatt, men det är bara vissa oljor som berättigar till elcertifikat. Brandrisken anses vara lägre jämfört med traditionella eldningsoljor, men vissa biooljor kan självantända om oljan hamnar på exempelvis en trasa. Det största problemet med biooljor är att både tillgängligheten och kvalitetsnivån varierar kraftigt beroende på leverantör. Något som påverkar allt från underhåll till förbränning. Låg kvalitet kan i värsta fall leda till att oljan inte antänds. Lagerföringen är också ett problem då de flesta leverantörer har små lager.

Ska man välja pellets eller pulver?

Scandbio är renodlade specialister på pellets och träpulver, baserade på restprodukter från svenska sågverk. Våra produkter är oftast pelleterade vid leverans, men flera av våra kunder maler också ner vår pellets på plats. I många fall är pellets det huvudsakliga bränslet, i andra fall kan pellets och pulver komplettera andra bränslen. Allt beror på anläggningens utformning, kundens processer och grundläggande behov. Det är stora skillnader på industrier som är i gång dygnet runt och industrier som har många kontinuerliga starter och stopp. I det sistnämnda fallet passar oftast pulver bättre, då det brinner direkt i trumman. Pellets, likt pulver, är befriat från energi- och koldioxidskatt och berättigar till elcertifikat.

 

Fem produktionsenheter bara i Sverige

Oavsett om du väljer pellets eller pulver, så är det betydligt mer kostnadseffektivt och prisstabilt än fossilbaserad olja och gas. Det är dessutom koldioxidneutrala alternativ som inte bidrar till växthuseffekten, då pellets och träpulver inte genererar mer koldioxid än vad träden tar upp under sin livstid. Scandbios fem produktionsenheter i Sverige gör också att du säkrar tillgången. Samtidigt kan du vara säker på att du använder inhemsk råvara, som hämtats från sågverk i respektive fabriks region.

Närheten till våra anläggningar medför att vi kan ge svensk processindustri rimliga transportpriser. Vi övervakar och kontrollerar även produkternas kvalitet löpande tillsammans med ackrediterade kvalitetsinstitut. Det gör att Scandbio kan leverera pellets och pulver med hög och jämn kvalitet, men också bra energitäthet. Du vet vad du får och när du får det, vilket är centralt för din processvärme och fastighetsvärme.

Investeringsstöd från Klimatklivet

 

Du vet väl om att du kan få investeringsstöd för fysiska investeringar i din produktion och dina processer? Stödprogrammet, Klimatklivet, kan ge ditt företag ekonomiskt stöd till idéer som minskar utsläpp av växthusgaser och som leder till fossilfri framtidsteknik och grön omställning. En pelletspanna och satsningar på pellets från en dedikerad pelletsspecialist är en väg framåt för din verksamhet och dina processer. Mer information om Klimatklivet hittar du i vår artikel om Klimatklivet och på Naturvårdsverkets webbplats.

Vi lotsar dig genom processen.

Tveka inte. Ta klivet!

Fler artiklar

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Så byter du energikälla - steg för steg

Processindustri

För att få ut mest av din investering finns det en rad saker att fundera lite extra på. Vi presenterar fem steg som vi rekommenderar att du har lite extra koll på om du står inför ett byte av energikälla. Hur ska man tänka när man väljer leverantör? Hur ska man placera sina silos? Finns det andra fallgropar på vägen?

 

LÄS ARTIKELN

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Omställning med Klimatklivet

Processindustri

Företag inom svensk processindustri kan få investeringsstöd från Klimatklivet. Syftet med Klimatklivet är att få industrin att utföra åtgärder som snabbar på klimatomställningen och kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. Satsningar på energikonvertering är idag en av de vanligaste orsakerna till att företag ansöker om stöd. Hur fungerar Klimatklivet? Här är svaren.

 

LÄS ARTIKELN

PROCESSVÄRME KLIMATKLIVET

Så tänker våra kunder om fossilfri processvärme

Processindustri

Varför ställer allt fler industrier om till pellets? Vilka fördelar har pellets för industrin? Hur tänker företag i omställningen? Svaren på dessa frågor är både breda och smala. Framför allt rör svaren oftast ekonomin och miljön, oavsett bransch och vilka processer man har. Få en inblick i hur några av våra industrikunder tänkte när valet föll på pellets från Scandbio.

 

LÄS ARTIKELN