Hållbarhet handlar om att använda resurser på ett klokt sätt.

 

Hållbarhet

Vi är en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle genom att utveckla lokala biobaserade restprodukter till klimat­smarta energi- och insatsvaror för kunder i norra Europa.

 

Scandbios vision

2025Fossilfri produktion

 

2030Fossilfria transporter till kund

 

2030Klimatpositiv verksamhet

 

Vad innebär det att vara klimatpositiv?

 

Definitionen av ”klimatpositiv” är att verksamheten bidrar till att mer koldioxid tas upp från atmosfären än vad verksamheten släpper ut. Det finns två vägar dit.

 

Naturliga kolsänkor

När verksamheten bidrar till ökade naturliga kolsänkor. T.ex. genom plantering av skog eller (åter-)skapande av våtmarker eller att binda in kol i långlivade produkter.

 

Tekniska lösningar

Teknik finns för att fånga upp koldioxid och därefter kapsla in den för att på så sätt minska mängden koldioxid i atmosfären.

Vilka utsläpp mäter vi?

För att mäta klimatåtgärder är det nödvändigt att göra tydliga avgränsningar. Scandbio har valt att utgå från det globala ramverket ”Greenhouse Gas Protocol”, som delar in växthusgaser i tre områden (”scope”).

 

Scope 1 - Direkta utsläpp från verksamheten

Främst energi, bränslen (100% följs upp)

 

Scope 2 - Indirekta utsläpp från köpt energi

Främst el och värme (100% följs upp)

 

Scope 3 - Utsläpp i leveranskedjan

T.ex. material, transporter, avfall, resor (90% följs upp)

 

Vi följer riktlinjerna från ”Science Based Target initiative” men är inte formellt anslutna.

 

Spara pengar genom smarta krav

Det kommer att bli allt viktigare att samarbeta med partners som har koll på sin klimatpåverkan. Att kartlägga detta i andra led är både omfattande och tidskrävande
och därför kostsamt.

 

Ställ klimatkrav på dina samarbetspartners!

  • Kräv mätning enligt vedertagen standard, som GHGP, SBTi eller motsvarande.
  • Kräv rapportering enligt CSRD (ESRS) eller annan internationell standard.
  • Kräv Hållbarhetsbesked.

Vi hjälper dig

Vi har redan beräknat våra produkters klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol. När du använder pellets ingår klimatpåverkan i ditt Scope 1.

 

Med produktspecifik klimatdata behöver du inte använda data baserat på ett branschsnitt, vilket hjälper dig att nå det egna företagets klimatmål.

 

Produktion och transport av pellets, briketter och pulver

Senaste branschsnitt (2022): 3,8 g CO2e/MJ

Scandbios LCA (2023): 0,7 g CO2e/MJ

Frågor om Scandbios hållbarhetsarbete?

Kontakta oss.